Tarihçe

Sosyal Antropoloji ve Etnoloji kürsüsü 1960 yılında Profesör Dr. Mümtaz TURHAN’ın çabası ile kurulmuş ve kürsü başkanlığına, Society for Applied Anthropology’nin bir süre başkanlığını yapmış olan Amerikalı antropolog Prof. C.W.M.Hart getirilmiştir. Prof. Hart’ın 1969 yılında ülkesine dönmesiyle birlikte, 1987 yılına kadar, Bölüm Başkanlığını Prof. Dr. Nephan SARAN yürütmüştür. Prof. SARAN’ dan sonra, Bölüm Başkanlığına, Prof. Dr. Taylan AKKAYAN getirilmiştir. Prof. Dr. Taylan AKKAYAN 13 Kasım 2012 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmasından sonra 3 Aralık 2012'de Prof. Dr. Yüksel KIRIMLI bölüm başkanı olarak atanmıştır. 

Bölümümüzün Amaçları: Yirminci yüzyıl başlarında kendine has yöntemi ve bakış açısı ile gelişen Antropoloji, kültürün yaratıcı öğesi insanı, ana kültür grupları ve alt kültür yapıları içerisinde detayları dikkate alarak inceler. Bölüm kuruluş amacı, öğrencisine teorik bilgi aktarmanın yanı sıra, doğal ve sosyal problemlerin gerisinde yatan faktörleri saptayabilecek araştırmaların nasıl yapıldığını uygulayarak öğretmektir. Antropoloji insanı anlamaya ve anlatmaya çalışan, üç temel sosyal bilim dalından biridir. Sosyal bilim dalları içinde yer alsa da, Doğal Temel Bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve beşeri - sosyal bilimlerin (Psikoloji, Sosyoloji, görsel çalışmalar, edebiyat, dilbilimi, felsefe ve tarih) her ikisiyle de yakından ilgili olan tek bilim dalıdır. Bu yönü, Sosyal-Kültürel Antropoloji, Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji gibi dallarda uzmanlaşmayı kolaylaştırdığı gibi, disipline kuramsal derinlik, zenginlik ve perspektif açıklığı da kazandırır. Antropoloji insanı, biyolojik ve sosyokültürel yönü olan bir varlık olarak bütüncül bir bakışla incelemektedir. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü, bugün, bu çizgide bir araştırma ve eğitim etiği geliştirmeye çalışmaktadır. Lisans öğrencilerine farklı alt dallarda uzmanlaşma olanağı sağlarken, sistemli düşünme, proje üretme ve günlük hayatta gözlemleyerek tespit ettiklerini kavramsallaştırma yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Antropoloji Bölümü Lisans Programı, sekiz yarıyıldan oluşur. Öğrenciler beşinci yarıyıla geldiklerinde, yönelmek istedikleri alanı Sosyal Antropoloji veya Biyolojik Antropoloji olarak belirlerler. Sonraki yarıyıllarda ise ağırlıklı olarak seçtikleri alana ilişkin uygulamalı dersleri alır ve saha araştırmasına başlar. Çalışma konularının seçiminde, problemin potansiyel ya da güncel olması, öğrencinin ilgisini çeken bir konu olması gibi faktörler belirleyici olmaktadır. Saha araştırmasının ön hazırlıkları, uygulamalı dersler sırasında aşamalı olarak tamamlanır, altıncı yarıyılı izleyen yaz döneminde öğrenciler en az bir ay aktif olarak sahada bulunur. Araştırma bulguları son iki yarıyılda raporlanarak, lisans bitirme çalışması adı altında bölüme teslim edilir. Antropoloji Bölümünde gerçekleştirilmiş bitirme çalışmaları pek çok sosyal problemin çözümüne alt yapı oluşturacak nitelikte olup, değişik konu başlıkları bu çalışmalarda ele alınıp incelenmiştir. Lisans programının yanı sıra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü Lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında sürdürülmektedir.
50. Yıl Videosu